نویسنده = ���������� �������������� ��������
اندازه بنگاه، بهره وری نیروی کار و خروج بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1392، صفحه 137-159

محمدعلی فیض پور؛ عباس رضایی نوجینی