نویسنده = ���������� ������������ ����������������
ارزیابی اقتصادی انرژی برق خورشیدی (فتوولتائیک) و برق فسیلی در یک واحد خانگی در شهرستان مشهد

دوره 2، شماره 8، اسفند 1392، صفحه 115-136

مصطفی سلیمی فر؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ حبیب رجبی مشهدی؛ اعظم قزلباش