نویسنده = ���������������� ��������������
ارزیابی روش های ترکیب پیش‌بینی : مطالعه موردی قیمت مسکن در شهر تهران

دوره 2، شماره 6، مرداد 1392، صفحه 123-138

حامد عطریانفر؛ سیدمهدی برکچیان؛ سیدفرشاد فاطمی اردستانی