نویسنده = ������������ ��������������
بررسی اثرات ویژگی های خانوار بر مخارج مصرفی (کاربردی از مدل سازی داده های شبه پانل)

دوره 2، شماره 8، اسفند 1392، صفحه 1-12

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ زمزم سادات اصل