نویسنده = ������������ ����������
شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقه‌ای در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 27-51

10.22084/aes.2020.22151.3111

علی تحویلی؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان