نویسنده = روزبه بالونژادنوری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تجربی تأثیر تورم هسته بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر مختلف

دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-23

یکتا اشرفی؛ روزبه بالونژادنوری؛ فاطمه جهانگرد


3. اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 1-32

احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ ایلناز ابراهیمی؛ روزبه بالونژاد نوری