نویسنده = ���������� ���������� ����������
اثر جایگزینی درآمد نفت با درآمد مالیات بر شاخص نهادی حکمرانی در ایران

دوره 9، شماره 34، مرداد 1399، صفحه 137-161

10.22084/aes.2020.20700.2994

مولود جعفری طادی؛ مرتضی سامتی؛ مصطفی رجبی؛ سارا قبادی