نویسنده = �������� ���������������� ����������
ساخت نشانگر پیشرو ترکیبی برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی ایران

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 39-71

10.22084/aes.2021.20365.2957

سید مهدی برکچیان؛ کیان سمائی؛ فاطمه نجفی زیارانی