نویسنده = ������������ ��������
بررسی نقش دولت در کاهش تأخیر پروژه‌های عمرانی در چارچوب مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی در ایران

دوره 8، شماره 31، آبان 1398، صفحه 175-199

10.22084/aes.2019.6692.1822

حسین صادقی سقدل؛ مهدی نصرتی؛ لطفعلی عاقلی؛ قهرمان عبدلی


پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه‌ای بامول در بخش سلامت ایران

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 169-187

مهدی باسخا؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی؛ علیرضا ناصری