نویسنده = ������������ ��������
طراحی سازوکار برای تبادل کلیه در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 95-123

10.22084/aes.2017.11754.2276

جعفر عبادی؛ ناصر الهی؛ محمدعلی امیرزرگر؛ جلال مولابیگی


طراحی مدل هیبریدی هشداردهنده پیش از موعد بحران مالی برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 35-68

محمدحسین قوام؛ جعفر عبادی؛ محمدی شاپور