نویسنده = �������������� ����������
تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392)

دوره 8، شماره 31، آبان 1398، صفحه 127-157

10.22084/aes.2019.18477.2826

آزاده داودی؛ محمود هوشمند؛ سید سعید ملک الساداتی