نویسنده = ���������� ���������������������� ������������������������