نویسنده = ���������� ���������� ������
بررسی رابطه دوسویه دستمزد و بهره‌وری در صنایع کارخانه ای ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 181-209

علی محمدی خواه؛ تیمور محمدی؛ حسن طائی