نویسنده = �������������� ��������
ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در کارگاه‌های صنعتی ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 63-89

حمید کردبچه؛ سوده السادات امامی