نویسنده = ������������ ��������
برآورد شاخص توهّم مالی در استان های ایران: رویکرد مدل تحلیل شاخص چندگانه - علل چندگانه (MIMIC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22084/aes.2022.25895.3420

محمد علی متفکرازاد؛ ناهید عاشوری؛ زهرا کریمی تکانلو؛ جعفر حقیقت