نویسنده = ���������������������� ����������
بررسی اثرات القایی قیمت انرژی بر روی تغییرات فناوری کارگاه‌های صنعتی ایران و ارزیابی آثار محیط زیستی

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 143-166

زین‌العابدین صادقی؛ شهرام گلستانی؛ احسان پوربافرانی