نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رشد اقتصاد جهانی در فرآیند جهانی شدن مالی

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 205-221

احمد گوگردچیان؛ سیدکمیل طیبی؛ مرضیه گوگردچیان