نویسنده = ���������� ��������������
ارزیابی رشد اقتصاد جهانی در فرآیند جهانی شدن مالی

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 205-221

احمد گوگردچیان؛ سیدکمیل طیبی؛ مرضیه گوگردچیان