نویسنده = mohammad nabi shahiki tash
اثر سیاست تسهیل اعتباری بر خروج از رکود در اقتصاد ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 9-37

10.22084/aes.2021.23735.3250

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی