نویسنده = �������� ������������ ������
بررسی اثر حقوق مالکیت و ریسک سیاسی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رهیافت PVAR

دوره 7، شماره 26، مرداد 1397، صفحه 115-144

10.22084/aes.2017.14465.2519

یوسف محمدزاده؛ خلیل جهانگیری؛ آرش رفاح کهریز؛ الناز ولیزاده