نویسنده = ���������� ���������� ������
نرخ بیکاری بهینه در ایران: رویکرد بهینه‌یابی پویا

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 117-136

10.22084/aes.2017.12686.2366

هادی غفاری؛ علی صفایی شکیب؛ مریم موسیوند