نویسنده = ������������ ������������
بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی و چرخه‌های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران

دوره 7، شماره 26، مرداد 1397، صفحه 71-87

10.22084/aes.2018.14179.2498

منصور زراءنژاد؛ مسعود خداپناه؛ نیلوفر خدیوی