نویسنده = ������������ ��������
پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه‌ای بامول در بخش سلامت ایران

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 169-187

مهدی باسخا؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی؛ علیرضا ناصری