نویسنده = ������������ ����������������
عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از مدل‌های گسسته لاجیت و پروبیت

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 153-175

10.22084/aes.2017.13373.2438

پرویز محمدزاده؛ حسن عبدی؛ داود بهبودی؛ محمدباقر بهشتی