نویسنده = ���������� ���������� ������������
تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بیمه‌های زندگی و غیرزندگی

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 205-230

10.22084/aes.2017.13128.2415

فاطمه محقق زاده؛ شمس الله شیرین بخش؛ عباس نجفی زاده؛ علیرضا دقیقی اصلی