نویسنده = ���������� �������� ������ ������
بررسی عوامل مؤثر بر کسری بودجه ادواری و ساختاری در ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 199-225

10.22084/aes.2020.19634.2912

مرضیه دینداررستمی؛ شمس اله شیرین بخش؛ زهرا افشاری


تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بیمه‌های زندگی و غیرزندگی

دوره 6، شماره 23، آبان 1396، صفحه 205-230

10.22084/aes.2017.13128.2415

فاطمه محقق زاده؛ شمس الله شیرین بخش؛ عباس نجفی زاده؛ علیرضا دقیقی اصلی