نویسنده = �������������� �������������������� ��������