نویسنده = ������������������ ��������������
طراحی سازوکار برای تبادل کلیه در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 95-123

10.22084/aes.2017.11754.2276

جعفر عبادی؛ ناصر الهی؛ محمدعلی امیرزرگر؛ جلال مولابیگی