نویسنده = �������������� �������� ����������
اثر اعتبارات بر قیمت مسکن در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 159-179

علی اکبر قلی زاده؛ سمیرا بختیاری پور