نویسنده = �������� ���������� �������� ��������������������