نویسنده = ������������ ����������
اثرات ممانعت از ورود گندم بر روی جریان تجارت آب مجازی

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 63-79

10.22084/aes.2016.1666

حامد نجفی علمدارلو؛ فریبا ریاحی؛ محمدحسن وکیل پور