نویسنده = ������������ ��������
منحنی IS، منحنی فیلیپس و مکانیزیم انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 123-155

10.22084/aes.2020.21787.3069

مریم شریف نژاد؛ صادق بختیاری کوه سرخی؛ سارا قبادی؛ سعید دائی کریم زاده