نویسنده = نادر مهرگان
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانه‌های نفتی اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 81-105

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


2. بررسی درون زایی عرضه ی پول ایران (رویکرد آزمون مستقیم)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 237-259

جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ نادر مهرگان؛ داریوش حسنوند


3. نوسانات قیمتی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه ی موردی ایران و ژاپن

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 107-125

نادر مهرگان؛ یونس سلمانی


4. تعیین دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خدمات در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 103-119

نادر مهرگان؛ محمدحسن فطرس؛ ابراهیم فرجی