نویسنده = ������������ ����������
بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 81-109

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی؛ مرتضی بستام