نویسنده = ������������ ��������
محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی با رویکرد حداکثر‌سازی بهره‌وری آب آبیاری

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1396، صفحه 189-212

10.22084/aes.2017.1803

رقیه پوران؛ حسین راغفر؛ عبدالرسول قاسمی؛ فاطمه بزازان