نویسنده = ���������� ������ ��������
بررسی تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 107-131

حجت پارسا؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ منصور زیبایی


بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 87-110

علی حسین صمدی؛ فریبا مهرپور


سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 145-176

علی حسین صمدی؛ حسین مرزبان؛ کوثر اسدیان فلاحیه