نویسنده = �������������� ����������
تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 85-114

علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ مجید فشاری