نویسنده = ���������������� ������������
بررسی اثر نوسانات ارزی بر الگوی صادراتی ایران (رهیافت غیر خطی، مارکف-سویچینگ)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 219-246

علیرضا کازرونی؛ الناز حسن نژاد دانشمند؛ امید منیعی


تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 85-114

علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ مجید فشاری