نویسنده = �������������������� ������������ ��������