نویسنده = ��������������������� ������
کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-26

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده