نویسنده = ���������� �������� (��������)
رهیافت اقتصادی در شکل‌گیری شبکه مهاجرین داخلی

دوره 7، شماره 26، مرداد 1397، صفحه 1-27

10.22084/aes.2018.15452.2588

امیر حبیب دوست؛ زهرا (میلا) علمی


بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده‏‌های شبه ‏پانلی

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 145-170

10.22084/aes.2017.10981.2200

زهرامیلا علمی؛ طاهره نیک بین؛ مانی موتمنی


کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-26

احمد جعفری صمیمی؛ زهرا (میلا) علمی؛ آرش هادی‌زاده