نویسنده = �������������������� ������������ ����������
بررسی اثر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ایران (رهیافت سایکنن و لوتکیپول)

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 153-171

محمدمهدی برقی اسکویی؛ سیامک شهباززاده؛ اتابک شهباززاده


اثر بی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران؛ تجزیه و تحلیل مدل چرخشی مارکوف

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 29-52

سید کمال صادقی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ محسن پورعبادالهان کویج؛ اتابک شهباززاداه خیاوی