نویسنده = ���������������� ��������
قواعد بازخوردی اسمی در سیاست‌گذاری پولی ایران: بررسی قاعده مک‌کالم

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 1-25

10.22084/aes.2020.21307.3040

سیدضیاالدین کیالحسینی؛ اکبر کمیجانی؛ حسین توکلیان؛ زهرا رحیمی


بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اندازه دولت در استان‌های ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 55-80

غلامعلی حاجی؛ اکبر کمیجانی؛ کامبیز هژبرکیانی


تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن و وقفه در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست‌گذاران پولی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 1-23

اکبر کمیجانی؛ سیدمنصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ حسین توکلیان