نویسنده = �������������� ������������ ������������
شبیه سازی پویای توسعه خودروهای گاز سوز در ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 191-227

مصطفی دین محمدی؛ زین العابدین صادقی؛ رجبعلی صادقیان بافقی؛ هما قاسمی