نویسنده = ������������ �������������� ������
تحلیل اقتصادی-زیست محیطی اتخاذ سیاست مالیات سبز در ایران با رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22084/aes.2021.25078.3360

شاهرخ شاکرین؛ سیدنعمت اله موسوی؛ عباس امینی فرد