نویسنده = حسن حیدری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 123-155

سید علی حسینی ابراهیم آباد؛ خلیل جهانگیری؛ حسن حیدری؛ مهدی قائمی اصل