نویسنده = �������� ������������ ��������
ارزیابی تقارن یا عدم تقارن واکنش مصرف گاز طبیعی به تغییرات قیمت و درآمد در بخش صنعت ایران

دوره 4، شماره 16، بهمن 1394، صفحه 135-155

ویدا ورهرامی؛ رسام مشرفی؛ جابر لایق گیگلو