نویسنده = �������� �������� ������������������ ����������