نویسنده = ������������ ����������
مطالعه ی رابطه ی حداقل دستمزد بر فقر در ایران

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1392، صفحه 121-143

سعید عیسی زاده؛ عدنان محمدی