نویسنده = ���������������� �������������� ������
بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 201-228

فرزانه احمدیان یزدی؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ فرشته جندقی؛ ناهید رجب زاده مغانی